INTRODUCCIÓ:

Un cop perduda la por a escriure un llibre, ara llenço la 2a edició d’aquest exemplar (el primer té com a titol: “Química Teòricca per a consultar”). És un plaer per a qui li agrada la química i jo vull contribuïr a la seva divulgació.

Fent aquest projecte em trobo a mi mateix fins al punt en què em sento complagut del que faig. Tothom té dret a una il·lusió per la qual lluitar (ja sigui econòmicament, culturalment, d’esperit, d’art…), si bé per a aprofundir en els temes cal temps.

Tal llibre està ideat perquè respongui a la internció d’obrir nous punts de mira, compatir coneixements… usar parules clau per a facilitar i entendre l’entramat dels idferents personatges que han anat posant pedre sobre pedra en aquest món cientific.

 

L’experiència docent és imporant encara que en el meu cas és força nul·la (tret de classes particulars i en acadèmies); òbviament no és er falta de ganes de millorar sinó pe la enfermetat que m’impedeix fer certes coses.

Amb aquest projecte vull transmetre la meva passió per la ciència i, a més de resultar un plaer personal per a mi, que sigui una peça útil pels interessats en aquestes matèries.

Esdevé una guia per a comprendre la base de moltes teories (i per a lograr tal fi uso enfocs per agilitzar la comprensió).

També tracto les diferents branques de la química tan la seva faceta clássica com els seus episodis moderns (quàntica, supesimetria, teoria de cordes…)

Pretenc, més que satisfacció per a expressar les meves inquietuds, copsar si estic anant pel camí correcte i si el que em passa és col·lectiu.

Agraïments: a Joan Bertrán, Miquel Solà, Joan Miró i també en especial a Albert Curto i la seva família com a company de fatigues.

 

Descarregar el llibre en PDF:

Pots descarregar els capítols per separant clicant al títol del capìtol que t’interessi:

 

INDEX:

CAPÍTOL 1  – GRAUS DE LLIBERTAT

Translació
Rotació
Vibració
Molécula lineal o no lineal
Les 3 orientacions
Molècules monoatòmiques i poliatòmiqueas
Espectre de vibració
Raman
Modus vibracionals

CAPÍTOL 2  – ENLLAÇ NUCLEAR

DUALITAT ONA- CORPUSCLE
De Broglie
Einstein
Principi d’Incertesa d’Heisenberg i col·lisió electro- fotó

TEORIA D’ENLLAÇ NUCLEAR I ENERGIA NUCLEAR

Reacció nuclear
Energia d’atracció del nucli
Relació massa- energia
Partícules interconectadse
Ràtio ∆E/ A (energia d’enllaç/ no màssic). Fluctuació
Estabilitat

CAPÍTOL 3  – TIPUS DE SÒLIDS

Cristalls iònics
Cristalls moleculars (forces de VdW (Van der Waals), polaritat,forces intermoleculars…)
Solids de reds covalents (cel·la unitat)
Cristalls metàl·lics
Equació de difracció de Bragg (reds o xarxes, distanciesinterplanars dispersió dels R-X, intensitat, distribució)
Tipus d’empaquetament
No coordinació
Sistema cristallí
Conductors, semiconductors, aïllants, superconductors
Semiconducció intrínseca i extríseca
Teoria de bandes
Donors o acceptors
Resistivitat

CAPÍTOL 4  – REPÀS DOCENT

Polymers
Mòdul, direcció i sentit
Energia potencial produïda per q (càrregues) puntuals
L’Hôpital
No’s primers
Problema
Xarxes dopades
Semiconductors
Successió (I)
Preguntes
Circulació
Transposicions (en química orgànica)
Rotor rigidEstadística
Classificació dels números
Born- Haber
Limits I i II i derivades en 3-D
Cocaïna
Successió (II)
Caixa de ressonància i nodes
Teorema de Bolzano
Ozó
Pasteur
Fumar
Plans òptics
Electricitat estàtica

CAPÍTOL 5  – TEORIA CINÈTICA DE LA MATÈRIA

Gasos
Sòlids
Líquids
Llei de Boyle

CAPÍTOL 6  – FÍSICA ASTRÒNOMICA I

Reproducció pilot de l’Univers a petita escala
Aniquilació
Conspiració cósmica
Espectre
Forat negre
Expansió i inflació
Quàsar
Forat de cuc
Principi d’exclusió
Força repulsiva
Nebulosa
“es féu la llum”
Púlsar
“Gigante roja”

CAPÍTOL 7  – FÍSICA ASTRÒNOMICA II

Òrbita+ perturbacions
Éter
Efecte papallona
Solstici i Equinocci
Nodes (ascendents i descendents)
Eclipsis
Perigeo i Apogeo
Estat mig
Densitat i Ta
Progressió geomètrica i aritmètica
Temps de retràs
“ens” viu
Eclíptica

CAPÍTOL 8  – INCISOS DE FÍSICA I QUÍMICA

Ctnt de permitivitat (ε0)
Dielèctric
Condensador i capacitat
Equacions diferencials
Fórmula de Taylor i Euler
Energia potencial
Òrbita elíptica i nodes

CAPÍTOL 9  – MÉS SOBRE ELS OPERADORS

Operador Hamiltonià

Coordenades cartesianes i polars
No’s complexes
Estat estacionari
Estats degenerats
Entrellaçament
Energia potencial
Oscil·lador harmònic
Hooke
No de desdoblaments
Energia vibracional
Massa reduïda
Energia de rotació
Polaritat

CAPÍTOL 10  – MÉS SOBRE TEORIA QUÀNTICA

Més sobre la Teoria quánticaExperiment del cocodril
Apantallament
Multiplet
QuarksMar de Dirac
Equacions diferencials
Derivades
Kaó
Bosó
Isoespin
Hadrons
Fermions
Pions
Mesons
Leptons
Neutrí
Barions
Transformació gauge

 

CAPÍTOL 11  – MÉS SPBRE LA QUÍMICA-FÍSICA

Plasma
Forces nuclears febles
Forces nuclears fortes
Commutació entre operadors
Punts morts
”Acció fantasmal a distància”
Interferencia
Entrellaçament
Young
Espai de Gilbert
Eefcte Compton
Cascada atómica
Conversió a la baixa
Desfase- incertesa
Spin i polaritat
Teleportació

CAPÍTOL 12  – MÉS SOBREL’ORIGEN DE L’UNIVERS

Relació de la Ta entre les variables ja conegudes
Ti i tr (temps imaginari i temps real)
Descripció d’interaccions entre partícules (5 tipus)
Big- Bang
Rayleigh- Jeans ≠ Planck Bombolles

CAPÍTOL 13  – RECULL D’INFO. REFERENT A LA FÍSICA

Beneficis i veritats o vida de la física
El·lipse de l’òrbita terrestre
Cercles
Supergravetat
Teoria de CORDES
Supersimetria
Inercia i massa inercial
Colors galàctics
Forces atractives respecte distància i massa
Gravetat
Nebuloses
Electromagnetisme
Potencial 4- vector
Invariància i simetria
Teoria i transformació gauge
p- brana.

CAPÍTOL 14  – RESPECTE AL CAOS

Operador de Perron- Frobenius
Física clássica i física quántica
Estadística
Teoria del caos
Equació de moviment o de trajectòria individuals
Inexistència del límit
Probabilitat global (o total)
Liouville- von Neumann
Prpi. d’Aufbau
La permuta
Polinomis de Bernouilli
Poincaré
Supersimetria.

CAPÍTOL 15  – TEORIA ATÒMICA

Dalton
Rutheford
Bohr
Força electroestàtica i Força centrífuga.
P.I. i V. (potencial d’ionització i energia potencial)

CAPÍTOL 16  – ESPECTROSCOPIA MÖSSBAUER

Radiació gamma
Ressonància
Multiplicitat
Estructura fina i hiperfina
Isoespin

CAPÍTOL 17  – ALTRES ESTUDIS DIGNES DE MENCIÓ

Efecte Doppler

CAPÍTOL 18  – TRACTE AMB ELEMENTS METAL·LICS

Teoria del camp lligand
Teoria del camp cristal·lícomplexe de baix i d’alt espin
∆0 entre els orbitals d (diferents nivells energètics dels orbitals “d” que estan separats per un “gap” ∆0)
Estructura dels complexes geomètrics

CAPÍTOL 19 – OBTENCIÓ DE PLÀSTICS DERIVATS DEL PETROLI

Residus
Plàstics
Bufat
Polymers

CAPÍTOL 20  – EQUACIONS VARIABLES QUE ES DESPRENEN DE LA TEORIA DE CORDES

Hubble
Teoria de la unficació
Intensitat vs distància
Trigonometría
Densitat crítica
Equacions de Maxwell
Camp gravitatori
Plasma
Principi cosmològic i entròpic
Propietats de l’Univers
Big-Bang vs Estat estacionari
Energia fosca
Forat negre
Defectes topològics

CAPÍTOL 21  – CURIOSITATS RESPECTE L’UNIVERS

Velocitat i acceleració constants
Moviment de retrocés
Teoria de cordes
TOE (theory of Everything)
Teoria especial de la relativitat
Teoria general de la relativitat
Muons
Principi d’equivalència Alabejat
Rellotge de fotó
Lleis naturals […]
Progressió de la Física
Feynman
Clusters
Simetria gauge
Tensió
Paràmetre vibracional i d’enrotllament
Calabi-Yau
Big-Crunch
Ctnt d’acoblament
Efecte mirall
Dualitat
“Flop- transitions”
Transició de fase
Entropia
Cosmología

CAPÍTOL 22  – REPESCA

BIBLIOGRAFIA