INTRODUCCIÓ:

La finalitat del llibre és donar una orientació i compartir coneixement amb els lectors i altres interessats en les diferents temàtiques que la química ofereix.

Com ja veureuhe intentat expandir i desgranar les afirmacions que semblen ja establertes i sòlides.

Així, a base d’assimilar els diferents apartats comprendreu el meu punt de vista i llavors podreu compartir-lo o no, però ja hauré complert el meu objectiu.

Si algun apartat no us sembla clar, sempre queda l’opció de continuar llegint i entendre-ho més endavant, ja que molts capítols estan interconnectats; vull dir que intento nodar raó a tot allò que presento.

Quelcom del llibre us pot semblar obvi, peròper arribar a tal conclusió s’han hagut de fer molts pexperiments i observacions, de les quals jo només faig esment.

Finalment dono gràcies als diferents professors i doctors que em van educar en aquesta difícil disciplina i em van “obrir el cuc” de continuar investigant pel meu compte i, fruit d’això, us presentoa aquest exemplar.

JORDI ALEMANY SABATER

Llicenciat en Química per la Universitat de Girona (1991-1996)

Pots descarregar els capítols per separant clicant al títol del capìtol que t’interessi:

INDEX:

 CAPÍTOL 1  – ESTRUCTURA DE LA MATERIA

Llei de la conservació de la massa
Llei de la conposició ctnt.
Llei de les proporcions múltiples
Llei dels pesos de combinació
Llei dels volums de combinació
Composició centessimal
Composició molecular

CAPÍTOL 2 – ESTATS D’AGREGACIÓ DE LA MATERIA

Estat sòlid
Estat líquid
Estat gasós
Amalgama

CAPÍTOL 3 –  CÀLCUL DE LA MASSA EN QCA. CÀLCUL DE LA MASSA

Espectròmetre de masses
Espectre
Intensitat de la línia espectral
Exactitud
Isòtop promig i isòtop patró
Thompson
Millikan i Stokes
Gasos i estequiometria
U.m.a.’s

CÀLCUL DEL Nº AVOGADRO I CONSTANT DE FARADAY

Nº Abogador
Nº Faraday

CAPÍTOL 4  – TEORIA ATÓMICA

Dalton
Rutheford
Bohr
Força electroestàtica i força centrífuga
P.I. i V.

CAPÍTOL 5 – ESTRUCTURA ATÒMICA

ESTRUCTURA ATÒMICA i QUÁNTICA I

Nº’s quàntics i representació atòmica
Representació dels nivells atomics

ESTRUCTURA ATÓMICA i QUÁNTICA II

Quantització
Nº’s quàntics interns
Stern- Gerlach
Equació d’Schrödinger
Regla de Hund
“TOM”

CAPÍTOL 6 –  ENLLAÇ QUÍMIC

CICLE DE BORN- HABER P.I.V.

Af.electrònica
Electronegativitat
U0
Taula Periódica
Força d’enllaç
Alcalins i Alcalinoterris
Halògens
Reacció endotèrmica i exotérmica

TOM(T EORIA DELS ORBITALS MOLECULARS) I  TEV (TEORIA DE L’ENLLAÇ DE VALENCIA)

Funcions d’ona aplicades a la teoria d’enllaços
Polaritat i Coficient de mescla
Y enllaçant i antienllaçant
Simetria i solapament
Factors de normalització
Interpenetració
Híbrids
Aufbau
VSEPR
Energia de canvi
Ordre d’enllaç
Principi d’exclusió de Pauli

REFERENT A L’ENLLAÇ QUÍMIC

Estructura de Lewis
Enllaç covalent
Capa de valència
Octet
Càrrega formal
Estabilitat adicional
Resonancia
Hiperconjugació
Parells electrònics no enllaçants

CAPÍTOL 7  –  TEORIA CINÉTICA DE LA MATERIA

Gasos
Sòlids
Líquids
Llei de Boyle

CAPÍTOL 8 –  ENLLAÇ NUCLEAR

DUALITAT ONA- CORPUSCLE

De Broglie
Einstein
Principi d’incertesa d’Heisenberg i col·lisió electró- fotó

TEORIA D’ENLLAÇ NUCLEAR I ENERGIA NUCLEAR

Reacció nuclear
Energia d’atracció del nucleó
Relació massa energia
Partícules interconectadse
Ràtio DE/ A
Fluctuació i estabilitat.

CAPÍTOL 9 –  FUNCIÓ D’ONA I SIGNIFICAT DE PROBABILITAT

Apantallament
Repulsió electró- electró
Càrrega nuclear efectiva
Coordenades polars i cartesianes
Estats degenerats
Aproximacions
Probabilitat
Quantització
Característica d’ona i de partícula
Equació d’Schrödinger
Forma de l’orbital tridimensional
Radi probable i radi promig

CAPÍTOL 10 – EQUILIBRI QUÍMIC

VELOCITAT DE LES REACCIONS

Velocitat
Equació de la velocitat
Reaccions elementals i reaccions complexes (ordre de reacció)
Reaccions simples
Reaccions complexes
Càlcul de concentracions (AEE, Reacció de Lindermann, pas determinant)
Reaccions en cadena (iniciació, propagació, terminació)
Reaccions polimèriques

TRACTAMENT PER A LES REACCIONS COMPLEXES

CATÀLISI I EQUILIBRI

EQUILIBRI

Energia de Gibbs
Entropía
Energia interna i valor
Compressió i expansió

CATALITZADORS I ENZIMS

Enzims i grau de selectivitat
Interaccions dipol- dipol,
Van der Waals, Ponts d’hidrògen, enllaços iònics

CAPÍTOL 11 – INTERACCIÓ RADIACIÓ- MATERIA

Canvi d’energia llumínica a energia química
Llum
Cos negre
Planck, Raileigh- Jeans, Wein,
Stefan- Boltzmann
Rutheford
Efecte fotoelèctric
Electromagnetisme

CAPÍTOL 12 –  DISSOLUCIONS

TRACTAMENT DE DISSOLUCIONS ACTIVITATS

Llei de Henry
Llei de Raoult
Dissolucions ideals i no ideals
Composició i fracció molar
Desviacions + i –
Llei de Dalton
Azeòtrop
Activitat
Interaccions solut- solut
Estat estàndard o hipotètic

PUNT D’EBULLICIÓ I DE CONGELACIÓ

Temperatura d’ebullició del disolvent pur Ke
Pressió de vapor

PRESSIONS DE VAPOR

Pressió atmosfèrica
Tensió superficial
Llei de Boyle i teoria cinética
Alcohol

CAPÍTOL 13  – CALOR I TEMPERATURA

Capacitat calorífica
Calor específic
Conducció radiació i convexió
Energia interna
Dilatació, fusió, volatilització i descomposició
Calor i temperatura
Equilibri tèrmic i òsmosi

CAPÍTOL 14 –  TERMODINÁMICA

ENERGIA LLIURE DE GIBBS

Energia lliure de Gibbs
G, H, E, U.
Constants d’equilibri

PRINCIPIS DE TERMODINÁMICA

1a llei de la termodinámica
Cicle de Carnot
2a llei de la termodinámica (moviment perpetu de 1era i 2ona classe
3r principi de la termodinámica (entropía) interpretació de l’Entropia
Successió d’estats d’equilibri
Sedimentació

DIFERENTS MANERES DE DEFINIR ENERGIA TEMPERATURA I TREBALL

Treball extern i treball intern
Reversibilitat i irreversibilitat
W (treball)

 

CAPÍTOL 15 –  ZEOLITES

Compostos alluminosilicats
Tamany cavitats
Zeolites hidrofòbiques
Agents deshidratants i absorbents
Nº’s de coordinació
Obertura efectiva
Zeolites selectives

CAPÍTOL 16 –  TIPUS DE SÒLIDS

Cristalls iònics
Cristalls moleculars (forçes de VdW, polaritat, forçes intermoleculars)
Sòlids de reds covalents (cel·la unitat)
Cristalls metàl·lics
Equació de difracció de Bragg (reds o
Xarxes, distància interplanar, dispersió de
R-X, intensitat i distribució)
Tipus d’empaquetament
Nº coordinació
Sistema cristal·lí
Conductors o semiconductors, aïllants i superconductors
Conducció intrínseca i extrínseca
Teoria de bandes
Donors i acceptors
Resistivitat

CAPÍTOL 17 –  ÀCIDS I BASES

pH
Sörensen
Dissolució neuter, dissolució àcida, dissolució básica
Arrenhius
Reaccions de precipitació
Solubilitat
Dissolucions d’àcids i bases dèbils
Dissolucions d’àcids i bases fortes
Dissolucions amortiguadores
Sals d’àcids i bases dèbils
Indicadors

CAPÍTOL 18 –   QUÍMICA ORGÀNICA

ESTEREOQUÍMICA

Estereoisòmers
Enantiòmers
Diastereòmers
Imatges especulars
Tipus de reaccions orgàniques (Sn1, Sn2, E1, E2)
Quiralitat òptica
Inversió de configuració
Impediment estèric
Alquens
Transposició
Markovnikov

QUÍMICA AROMÀTICA

Compostos aromàtics
Llei de Hückel
Desaparellament i deslocalització
Kekulé

CAPÍTOL 19 –  GRAUS DE LLIBERTAT

Translació
Rotació
Vibració
Molécula lineal o no lineal
Les 3 orientacions
Molècules monoatòmiques i poliatòmiques
Espectre de vibració Raman
Modus vibracionals

CAPÍTOL 20 –  RADIOACTIVITAT

Fissió
Reacció en cadena
Central nuclear
Radioactivitat natural i artificial
Series radioactives
Moderadors
Absorbents

CAPÍTOL 21 – NOMENCLATURA

NOMENCLATURA DE QCA. ORG.

Grups funcionals
Hidrocarburs (alcans, alquens, alquins)
Hirocarburs cíclics i aromatics
Derivats halogenats
Éters
Amines
Alcohols
Cetones
Aldehids
Àcids carboxílics
Sals d’àcids i ésters d’àcids
Amides

NOMENCLATURA DE QCA. INORG.

Compostos binaris:
element+ oxigen
element+ hidrògen
element+ element (sals)
Compostos ternaries:
àcids i peròxids
Valències dels metalls I no metalls
Formulació
Nomenclatura (IUPAC, Stock, Tradicional)

CAPÍTOL 22 –  REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA D’ELECTRONS

REACCIONS RED- OX.

Potencial estàndard
Voltatge
Treball espontani
Conveni de signes
Oxidació i Reducció
Cel·les galvàniques i cel·les electrolítiques
Equació de Nernst
Semireaccions
Càtode i Ànode

POTENCIAL I PILES

Diferència entre el nº de mols
Igualació de reaccions (mètode del nº Oxidació i mètode de l’ió- electró)

CAPÍTOL 23 –  FORÇES I ENERGIA DINÁMICA DE LA CÀRREGA

Força d’atracció gravitatòria
Força electromagnética
Energia nuclear forta
Energia nuclear feble
Força elecroestàtica
Energia cinètica
Energia gravitatòria
Energia electroestática
Energia nuclear
Energia elástica
Electroestática
Força de Coriolis
Línies de camp elèctric

CAPÍTOL 24 – YOUNG, BRAGG, R-X

Reixetes de Young (interferència constructiva i destructiva)
Diagrama d’interferències
Difracció de Bragg
Magnituds
R-X i fluorescència

CAPÍTOL 25  – ALTRES FENÒMENS QUÍMICS

ALTRES FENÒMENS QUÍMICS I

Alcohol
Intestins
Suor
Agulletes
Ferments
Respiració
Cicle de Krebbs

ALTRES FENÒMENS QUIMICS II

Batiscaf
Calor i suor
Greixos
Cocció
Hipotensió i hipertensió
Fotosíntesi
Gestió i prevenció de riscos i residus

ALTRES FENÒMENS QUÍMICS III

Font de recursos de la terra (matèria prima i energies alternatives)
Densitat del gel
Begudes gasoses

ALTRES FENÒMENS QUÍMICS IV

Hemoglobina

ALTRES FENÒMENS QUÍMICS V

Antimateria
Perturbacions i transmissió de soroll o dades
Medicaments genèrics
Pirámide
Tubs fluorescents i fosforescents
Datació a partir de C14
Gestió industrial
Radicals
Forats negres i horitzó d’esdeveniments

ALTRES FENÒMENS QUÍMICS VI

Glucosa
Lladres d’energia
Carbohidrats, proteïnes, lípids, àcids nuclèics
Penicilina
Ferments
Fruites
Membranes cel·lulas
Micel·les

ALTRES FENÒMENS QUÍMICS VII

Atmosfera
Capa d’ozó
Pluja àcida
Efecte hivernacle

BIBLIOGRAFÍA

REPESCA